علوفه هیدروپونیک خوراک دام است که از دانه‌های بدون خاک و با آب کم رشد می‌کند. یک هفته پس از جوانه زدن بذرها، نهال‌های مغذی تا 30 سانتی متر طول دارند. آن‌ها می‌توانند هر روز از سال، حتی در فصل خشک، تولید شوند. کاهش در دسترس بودن زمین‌های چرا و کمبود آب برای تولید علوفه تولید علوفه سبز را در طول سال دشوار می‌کند. از این رو، می‌توان از انواع علوفه هیدروپونیک بهره برد.