محلول کود رشد و تغذیه مخصوص علوفه هیدروپونیک

کود مخصوص سیستم کشت علوفه ی هیدروپونیک صد در صد ارگانیک. این کود  برگرفته از ماکروالمنت ها ، میکروالمنت ها، اسیدهای آمینه ، ویتامین ها ، میکروارگانیزم ها و مواد آلی میباشد. اما عاملی که موجب تفاوت این کود با کلیه یا اکثر کودهای رایج شده است وجود آنزیم های قدرتمند این کود میباشد .